قائداعظم ئِ پیداک بوھگ ئِ روچ ئَ اے سال ئَ راجی جوش ئُُ جوزگ...

قائداعظم ئِ پیداک بوھگ ئِ روچ ئَ اے سال ئَ راجی جوش ئُُ جوزگ ئَ برجم دارگ ئِ گامگیج پی ٹی وی ئُُ ریڈیو پاکستان...